Algemene Voorwaarden Huur | Lease-bed

 

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van juni 2022 en zijn van toepassing

op de huurovereenkomst met Lease-bed.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod/ aanbieding: voorstel door Lease-bed aan de wederpartij/de Huurder tot het sluiten van een

Huurovereenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of een aanbod op onze website.

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Herroepingsrecht.

 • Lease-bed, we, ons of onze: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lease-bed gevestigd te 1511 JZ te Oostzaan aan de Ambacht 5 A, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 81271050.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden

met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 • Dienst(en): het verschaffen van het gebruiksrecht van een product aan de huurder gedurende

een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de Bedenktijd af te

zien van de Huurovereenkomst op afstand.

 • Huurovereenkomst: de tussen Lease-bed en de huurder gesloten huurovereenkomst met het doel

het huren van een product van Lease-bed door de huurder;

 • Huurovereenkomst op afstand: een huurovereenkomst die tussen Lease-bed en de

huurder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op

afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van

de huurovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op afstand.

 • De huurder, je, jij of jouw: de huurder en iedere afnemer die met Lease-bed een

Huurovereenkomst sluit.

 • Product(en), bestelling of het gehuurde: het product, bijv. het matras, de boxspring

of het kussen, welke door Lease-bed aan jou ter beschikking wordt gesteld gedurende de

huurperiode.

 • Partijen: Lease-bed en de huurder gezamenlijk.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij een product van Lease-bed huurt.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in

deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is

Lease-bed gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare

bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

 

Artikel 3. Levertijd

De door Lease-bed in het Aanbod gecommuniceerde levertijden, zijn altijd verwachte levertijden

en daarom indicatief. Aan deze levertijden kunnen door de huurder geen rechten worden

ontleend.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om

een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken.

 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lease-bed niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt. Je

kunt geen Huurovereenkomst sluiten met Lease-bed indien je:

– niet in Nederland woonachtig bent;

– niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet; of

– geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de

bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft.

 1. Elke huurovereenkomst wordt door Lease-bed aangegaan onder de ontbindende voorwaarde

dat Lease-bed bevoegd is om de kredietwaardigheid van de huurder na te gaan, zulks in verband

met de geldelijke nakoming van de huurovereenkomst. Mocht Lease-bed van mening zijn, op

redelijke gronden, dat de huurder niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Lease-bed het recht

om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Als van een dergelijke opschorting sprake

is, dan laten wij dit zo snel mogelijk aan jou weten en bieden wij jou de mogelijkheid om

zekerheid te stellen.

 1. Als je met ons een huurovereenkomst aangaat, ontvang je per e-mail een

bevestiging hiervan. Hierop staat jouw unieke ordernummer vermeld. Indien je contact met ons opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer.

 1. Op de bevestiging staat ook een verwachte leverweek of -dag vermeld. Dit is de

week waarin wij verwachten het Product te kunnen (laten) leveren. Zodra wij ermee

bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek

afwijkt, brengen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 6. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de

huurovereenkomst.

 1. Na afloop van deze periode wordt de huurovereenkomst van rechtswege beëindigd.

Tenzij huurder uiterlijk een maand voor afloop van de lopende

huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de huurovereenkomst te willen verlengen.

Als de huurovereenkomst is verlengd, is dat voor onbepaalde tijd, en hebben beide

partijen het recht die huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met

inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 1. Lease-bed heeft het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling

tussentijds te beëindigen als de huurder:

 1. Een of meerdere bepalingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet

behoorlijk nakomt;

 1. Surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 2. Onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over

zijn/haar vermogen verliest;

 1. Niet aan kan tonen het Product nog in bezit te hebben;
 2. Voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst onjuiste of onvolledig opgave

heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft

verzwegen, welke van dien aard zijn Lease-bed de huurovereenkomst niet of niet op

dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indienzij van een en ander op de hoogte

was geweest.

 1. Lease-bed is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens beëindiging

als bedoeld in dit artikel.

 1. De huurder werkt bij tussentijdse beëindiging mee aan retournering van het product en biedt

Lease-bed daartoe onmiddellijk gelegenheid. De kosten verbonden aan tussentijdse

beëindiging op grond van dit artikel inclusief maar niet beperkt tot het transport komen

voor rekening van de huurder, een en ander onverminderd het recht van Lease-bed om volledige

schadevergoeding van de huurder te vorderen.

 1. In het geval van overlijden van de huurder kan de huurovereenkomst per direct beëindigd

worden mits de nabestaanden van de huurder Lease-bed binnen één maand na overlijden op de

hoogte stellen van het overlijden, Lease-bed binnen twee weken na deze kennisgeving in de

gelegenheid is gesteld het Product op te halen en alle openstaande betalingen inclusief de

transportkosten door nabestaanden zijn voldaan.

 

Artikel 7. Wijzigen en annuleren van je huurovereenkomst

 1. Indien je jouw huurovereenkomst wil wijzigen of annuleren, geef je dit zo spoedig

mogelijk, in ieder geval uiterlijk vóór de (afgesproken) levering van het Product, door aan

Lease-bed.

 1. Als gevolg van een wijziging in de huurovereenkomst kan het zijn dat de verwachte

levertijd wijzigt.

 1. In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde/ op maat gemaakte

artikelen kan het zijn dat de order niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien

je een dergelijke bestelling alsnog wil annuleren of wijzigen, kan Lease-bed hiervoor

annuleringskosten in rekening brengen.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Als consument kun je de huurovereenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen na

totstandkoming van de huurovereenkomst middels het algemene herroepingsformulier

Dit kun je doen door het algemene herroepingsformulier in te vullen of een e-mail te

sturen naar info@lease-bed.nl. Je kunt hiervoor gebruik maken van

het modelformulier op www.lease-bed.nl

 1. Wanneer jij ervoor kiest dat het product binnen in het vorige lid genoemde termijn

geleverd mag worden, dan kan het zijn dat de bezorger jou vraagt te tekenen dat jij afziet

van jouw herroepingsrecht.

 1. Als het product is geleverd en je hebt geen afstand gedaan van jouw herroepingsrecht op

de in de wet voorgeschreven wijze en je wil vervolgens toch de huurovereenkomst

ontbinden, dan moet jij de kosten betalen voor het retour halen van het product.

 

Artikel 9. Huurprijs en betaling

 1. Je betaalt de overeengekomen huurprijs maandelijks door middel van een automatische

incasso. Dit betekent dat wij elke maand het afgesproken termijnbedrag van jouw rekening

afschrijven.

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden

genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de huurovereenkomst

opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege

worden opgelegd.

 1. BTW-verhogingen mogen wij direct aan jou doorbelasten.

 

Artikel 10. Levering van het gehuurde

 1. Wij leveren in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Producten

worden geleverd op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Het product wordt geleverd door

een door Lease-bed of een door haar ingeschakelde bezorgdienst. Kleine producten, zoals een

kussen, worden per pakketpost verstuurd.

 1. Als het product op voorraad is, kun je direct bij het aangaan van de huurovereenkomst

een aangeven wanneer het product geleverd wil hebben. Is het product niet op voorraad?

Dan nemen wij contact met jou op voor het maken van een leverafspraak, zodra wij jouw

bestelling hebben ontvangen. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan

we ervan uit dat we jou thuis aantreffen om het gehuurde in ontvangst te nemen.

 1. Als je een matras voor 12:00 uur bestelt van maandag tot en met vrijdag, dan

ontvang je je bestelling de volgende werkdag, mits de door jouw bestelde

producten op voorraad zijn. Als de producten niet op voorraad zijn, dan brengen we

je hiervan op de hoogte. Als je een boxspring bestelt, wordt deze binnen drie weken

gratis bij jou thuisbezorgd.

 1. Uiterlijk op de werkdag vóór de gemaakte leverafspraak ontvang je van ons een

tijdsindicatie van de levering per e-mail en/of per sms.

 1. Indien je op de dag van levering verhinderd bent, geef je dit uiterlijk twee

werkdagen vóór de afgesproken datum door aan Lease-bed. Bij niet tijdige annulering

van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas

genoodzaakt hiervoor €50,00 kosten in rekening te brengen.

 1. Wij leveren het Product tot aan de deur in heel Nederland. Indien je een boxspring hebt

besteld, bieden wij kosteloos de mogelijkheid om de boxspring bij jou thuis te monteren. Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het Product niet garanderen. Lease-bed is niet verantwoordelijk wanneer de Producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte hebt.

 

Artikel 11. Bijzonderheden met betrekking tot de levering

 1. De huurder moet ervoor zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice of een door ons

ingeschakelde externe transporteur het product komt leveren de doorgang vrij is van

obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede

bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet

mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening.

 1. Om de bezorging van jouw product(en) soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons

te informeren indien:

 • Een vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
 • Het trapgat niet ruim genoeg is om de Producten te kunnen leveren;
 • Er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van het

Product.

 1. Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere

omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of

slaapkamer, is Lease-bed niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.

 1. Indien er voor de bezorging van jouw Product hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een

steiger, (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Lease-bed

hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde zelf voor

te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.

 1. Onze bezorgservice levert jouw bestelling met inachtneming van alle wettelijke

veiligheidsvoorschriften. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de bezorgers hun

veiligheidsschoenen niet uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige en

veilige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de huurder

 1. Nadat jij het product in ontvangst hebt genomen, controleer je deze direct op eventuele

schades. Als je twijfelt of het product wel goed is geleverd, wanneer het product duidelijk

in slechte staat verkeerd of het product niet is wat jij hebt besteld, dan breng je Lease-bed

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Je kunt dit doen door middel van het

contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch. Wij kunnen jouw klacht het

snelst in behandeling nemen, wanneer je de klacht volledig en duidelijk omschrijft. Een

goed, duidelijke foto van de schade helpt ons hierbij.

 1. De huurder gedraagt zich als goed lid. Je gaat zorgvuldig met het product om, onder andere

door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te

brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel

optredende schade zoveel mogelijk te beperken.

 1. Je volgt bij de aflevering en het gebruik van het product, alle instructies en

onderhoudsadviezen van Lease-bed op. Bij twijfel over de toepassing of gebruik neemt het

lid contact op met Lease-bed

 1. Je verricht zelf geen reparaties aan het product en/of laat daaraan geen reparaties

verrichten door derden, tenzij Lease-bed hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming

heeft gegeven.

 1. Je verleent op eerste verzoek onverwijld toegang tot het product, zodat Lease-bed de toestand

daarvan kan inspecteren.

 1. Als je vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal

en/of schade aan het product voordoet stelt jij Lease-bed onmiddellijk daarvan. Zorg ervoor

dat je dit in elk geval binnen 48 uur na het ontdekken ervan aan ons laat weten. Hetzelfde

geldt, als het product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan

enige andere omstandigheid of invloed, waarvan jij vermoedt of redelijkerwijze kan

vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig

schadelijk effect op het product kan hebben gehad.

 1. Lease-bed is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product ontstaan door een te late

melding.

 1. In geval van verlies van en/of schade aan het product als gevolg van diefstal en/of

vandalisme moet je daarvan direct aangifte doen bij de politie. Van de politie ontvang je

een proces-verbaal van aangifte. Direct nadat je aangifte hebt gedaan, moet je Lease-bed een

kopie van het proces-verbaal van aangifte verstrekken.

 1. Het door Lease-bed aan de huurder ter beschikking gestelde product blijft eigendom van Lease-bed.
 2. Je mag het product niet zonder onze toestemming verplaatsen naar een ander adres dan

in de huurovereenkomst staat. Ga je bijvoorbeeld verhuizen? Geef dit dan tijdig aan ons

door. Je mag het product ook niet aan iemand anders in gebruik geven. Als er iemand een

nachtje komt logeren, dan mag deze vanzelfsprekend wel gebruik maken van het product.

 1. Je mag het product niet aan iemand anders (onder)verhuren. Ook mag je het product niet

verkopen of in eigendom geven aan iemand anders. Als laatste mag je het product niet

met een beperkt recht te bezwaren.

 1. Je bent verplicht om een adreswijzing binnen 14 dagen aan ons door te geven.
 2. Bij het niet naleven van deze verplichtingen is Lease-bed, onverminderd haar overige

rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde

gerechtigd het product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt. Eventuele

kosten hiervoor komen volledig voor rekening en risico van de huurder.

 

Artikel 13. (Niet tijdige) betaling

 1. De betaling van de eerste huurtermijn wordt voldaan bij de levering van het product. De afschrijving van de tweede huurtermijn geschiedt op of omstreeks de 25e dag van de eerste maand nadat de order geleverd is.

Betaling van de vervolgtermijnen geschiedt maandelijks op of omstreeks de 25e bij

vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor de huurder aan Lease-bed toestemming

geeft.

 1. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de huurder van

rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. De huurder is

vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd

van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd.

 1. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Lease-bed maakt ter verkrijging van voldoening – zowel

in als buiten rechte – komen vanaf het moment dat de huurder in verzuim is voor rekening van

de huurder.

 1. Bij niet-nakoming van de huurovereenkomst komen alle door Lease-bed gemaakte redelijke

kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van het

lid. De huurder is in dit geval een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het

openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de

werkelijk door Lease-bed gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen

deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voorts is Lease-bed bevoegd alle

werkzaamheden voor de huurder, waaronder het verstrekken van informatie aan de huurder, op te

schorten zolang Lease-bed geen volledige betaling heeft ontvangen.

 1. Alle aan de huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding

worden voldaan. De huurder is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde

ook.

 

Artikel 14. Proefslapen

 1. Lease-bed wil dat je comfortabel ligt op het door jouw gekozen matras. Omdat proefliggen in

een winkel niet mogelijk is, kan je 30 nachten proefslapen op het door jouw gekozen

matras. Wanneer je vindt dat het ligcomfort onvoldoende is, kan je het matras eenmalig

omruilen voor een ander type matras (andere hardheid) onder de in dit artikel genoemde

voorwaarden.

 1. De mogelijkheid tot proefliggen is niet van toepassing op Lease-bed boxsprings noch op

bedtextiel. Onder bedtextiel wordt onder ander verstaan– maar niet beperkt tot –

kussens, hoeslakens en/of dekbedden.

 1. Tot maximaal 30 nachten na levering van het matras kun je aanspraak maken op deze

slaapgarantie door melding te maken bij de afdeling Klantenservice via info@lease-bed.nl of via ons contactformulier. Voor je een melding maakt, moet je het

matras minimaal 14 dagen uitproberen. Een lichaam heeft namelijk tijd nodig om te

wennen aan een nieuw matras.

 1. De slaapgarantie is enkel van toepassing op klachten met betrekking tot het comfort en

ondersteuning van het matras.

 1. Je kunt per matras eenmalig aanspraak maken op de slaapgarantie. Nadat je aanspraak

hebt gemaakt op de slaapgarantie, komt deze te vervallen.

 1. Indien je aanspraak maakt op de slaapgarantie kun je het matras enkel omruilen voor een

ander type matras binnen het assortiment van Lease-bed. Er wordt geen geld geretourneerd

bij het omruilen. Wanneer het matras een hogere waarde heeft, komt dit prijsverschil

voor jouw rekening en passen wij de maandelijkse huurprijs hierop aan.

 

Artikel 15. Garantie

 1. Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit

voortvloeiende defect volgens de garantievoorwaarden neergelegd in dit artikel. De

garantie geldt enkel voor de huurder met wie wij een huurovereenkomst hebben afgesloten.

 1. De garantietermijn gaat in op de dag van de levering van jouw bestelling.
 2. Nadat je het defect hebt geconstateerd, kun je een garantieaanvraag indienen bij de

afdeling Klantenservice (support@club9-sleepservice.nl of via ons contactformulier).

 1. Indien Lease-bed het gebrek niet kan herstellen, mogen wij het product vervangen door

hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een

gelijkwaardig product.

 1. Uitgesloten van garantie zijn:
 • defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal

huishoudelijk gebruik van het matras;

 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of

onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door Lease-bed of in diens opdracht zijn

verricht;

 • defecten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage;
 • verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor

zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is,

of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn

aan de gebruikte materialen;

 • een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal

gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;

 • afwijkingen die vallen onder de toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat

van de originele maatvoering van matrassen volgens de NEN-norm:

– toegestane afwijking van de opgegeven lengte: 20 mm;

– toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;

– toegestane afwijking van de opgegeven dikte: 10 mm.

 1. Bij het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurder, heeft Lease-bed

het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.

 1. Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij de huurder uitgevoerd.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Lease-bed uit hoofde van de huurovereenkomst is uitdrukkelijk

beperkt tot de in het vorige artikel omschreven 100 nachten proefslapen en de

garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm

dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

 1. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Lease-bed slechts uitsluitend aansprakelijk

voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de

huurovereenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot

maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per

jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd

wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver de huurder aantoont dat sprake is van

opzet of grove nalatigheid van Lease-bed.

 1. Lease-bed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Lease-bed moeten zo spoedig

mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Het recht op schadevergoeding

vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect

voortvloeit.

 1. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade)

is beschadigd of verloren gegaan, is de huurder aansprakelijk voor de kosten die Lease-bed moet

maken om het Product te repareren of te vervangen.

 

Artikel 17. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst

Bij beëindiging van de huurovereenkomst heeft Lease-bed het recht het product op te halen en

geeft de huurder Lease-bed toegang tot het product in goede, oorspronkelijke, schone en complete

staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

 

Artikel 18. Derdenbeding bij Gebruik

 1. De huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het

eigendom van het product en de huurovereenkomst bij een derde kan (komen te)

berusten of dat het product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid

van de betaling van al hetgeen deze derde van Lease-bed te vorderen heeft of te eniger

tijd te vorderen mocht hebben.

 1. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder het

Product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de huurder zich daarbij op enig

retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte

van het Product zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Club

9 jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huurovereenkomst van

rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te

geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

 1. Indien de derde eigenaar is van het Product (of als voormalig pandhouder het eigendom

heeft verkregen) en de derde de huurovereenkomst zou willen continueren, stemt de huurder

in met overdracht van de huurovereenkomst van Lease-bed naar derde en is de huurder verplicht

om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor

de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende

condities.

 1. Voor zover de huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de huurovereenkomst

tussen Lease-bed en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen

partijen uitgesloten. In dat geval blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het Product

door Lease-bed aan de derde, gevolgd door de huurovereenkomst tussen Lease-bed en de

derde, de huurovereenkomst tussen Lease-bed en de huurder van kracht.

 1. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Lease-bed, noch door de huurder worden

herroepen.

 

Artikel 19. Overige bepalingen

 1. De huurder mag rechten onder deze huurovereenkomst niet aan derden overdragen zonder

de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lease-bed.

 1. Lease-bed is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant

deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na

aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Lease-bed aan te geven.

 1. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake

van de huurovereenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en

bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde

rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

 

De waardering van lease-bed.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.9/10 gebaseerd op 31 reviews.
Call Now Button